Айкидо
Рюшинкан
Рюшинкан

AIKIKAI Ryushinkan Teaching Syllabus

6 kyu 4 kyu 3 kyu 2 kyu 1 kyu
T - shihonage
Ryotemochi ryotedori
S - kokyu-ho
T - haishin-undo
Shomenuchi
T - iriminage
T, S - ikkyo
Basics
T, H - shihonage
T, S - ikkyo
T, S - nikkyo
T - iriminage
T - kaitenage
T - kokyunage
T - tenchinage
T - sumiotoshi
Morotedori
T - ikkyo
T - iriminage
T - kotegaeshi
Yokomenuchi
T - shihonage
T - iriminage
T - ikkyo
T - nikkyo
T - sankyo
T - yonkyo
T - kotegaeshi
Tsuki (chudan)
T - kotegaeshi
T - iriminage
Ryotemochi ryotedori
T, H - shihonage
T - tenchinage
T - ikkyo
T - nikkyo
T, H - iriminage
T, H - kokyunage
T, S - ikkyo
T, S - nikkyo
Shomenuchi
T, S - iriminage
T, S - ikkyo
T, S - nikkyo
T, S - sankyo
T, S - yonkyo
T - shihonage
T - kaitenage
Basics
 • ryotemochi ryotedori tenkan-ho
 • ushiro dori tenkan-ho
 • chudan and jodan choku tsuki and furizuki
 • morotedori kokyu ryoku yosei-ho (omote, ura)
 • suwariwaza tekubi tanren-ho
T, H - kotegaeshi (jo, chu, ged)
T, H - udekimenage
S, T, H - kokyunage
T, H - sankyo
T, H - yonkyo
Morotedori
T - nikkyo
T - shihonage
T - udekimenage
Yokomenuchi
H - shihonage
H - ikkyo
H - kotegaeshi
T - udekimenage
T - kaitenage
T - kokyunage
Tsuki (chudan)
T - ikkyo
T - nikkyo
Tsuki (jodan)
T - ikkyo
T - nikkyo
Ryotemochi ryotedori
T - uchi-kaiten kokyunage
T, H, S - sankyo
T, H, S - yonkyo
T, H, S - sankyo
T, H, S - yonkyo
T, H, S - kokyunage
T, H, S - shihonage
Shomenuchi
T - gokyo
T - sumiotoshi
T - uchi kaiten sankyo
T - kokyunage
T - udekimenage
Ushiro ryotedori
H, T - ikkyo
T - shihonage
T - kokyunage
Ushiro katatedori kubijime
T - kokyunage
T - ikkyo
Basics
 • shutouchi shomen and yokomen
T - uchi-kaiten sankyo
H - uchi-kaitenage
T - udegaraminage
T - udehishigi
T - soto-kaiten katagatami
Morotedori
T - advanced kokyunage
T - sankyo
T - yonkyo
T - udegarami jujinage
Yokomenuchi
T - uchi-kaiten kokyunage
T - katagatame
S, T - gokyo
H, T - advanced kokyunage
Tsuki (chudan)
T - udehishigi
T - soto-kaitenage
T - sankyo
T - yonkyo
T - gokyo
T - shihonage
T - tenchinage
Tsuki (jodan)
H, T - kokyunage
H, T - kotegaeshi
H, T - shihonage
Basics
 • basic bokken suburi
 • basic jo suburi taisabaki against shomenuchi yokomenuchi and bokken, jo and tanto
Ryotemochi ryotedori
T - advanced kokyunage
H, T - sumiotoshi
T - kotegaeshi (jo, chu, ged)
T - soto-kaiten kokyunage
T - katagatami
T - kotegaeshi
T - udekimenage
T - advanced kokyunage
Shomenuchi U/I/T
T - shihonage
T - kotegaeshi
T - kokyunage
T, H - advanced kokyunage
Ushiro ryotedori
T - nikkyo
T - sankyo
T - yonkyo
T - kotegaeshi
Ushiro katatedori kubijime
T - sankyo
T - yonkyo
Ushiro ryo katadori
H, T - kokyunage
H, T - ikkyo
H, T - nikkyo
H, T - sankyo
H, T - yonkyo
T - iriminage
T - shihonage
T - kotegaeshi
T - udekimenage
Ushiro munedakijime
T - shihonage
T - kotegaeshi
T - ikkyo 
  T - tachiwaza
S - suwariwaza
H - hanmi handachiwaza

U/I/T - uchi/irimi/tenkan
 
SHODAN
Essay on Aikido Basics
- maegiri kokyunage
- yokogiri kokyunage
- ninindori
- jiyuwaza
- henka oyowaza
- futaragaki
- kaishiwaza
 
Aihanmi Katatedori U/I/T
T, H - shihonage
T, H - kotegaeshi
T, H - iriminage
T, H - udekimenage
T, H - kokyunage
Gyakuhanmi Katatedori U/I/T
T - kotegaeshi
T - iriminage
Katatedori
T, H - uchi-kaiten katagatami
T, H - advanced kokyunage
Katadori yokomenuchi
T - shihonage
T - udekimenage
T, H - ikkyo
Shomenuchi
T - koshinage
S, T - gokyo
Tsuki (jodan)
T - ikkyo
T - nikkyo
T - sankyo
T - iriminage
Ryotemochi ryotedori
H, S - tenchinage
H - sumiotoshi
T - koshinage
Katadori Shomenuchi
T - ikkyo
T - sankyo
T - yonkyo
T - shihonage
T - kotegaeshi
T - iriminage
T - udekimenage
Katadori Tsuki (jodan)
T - ikkyo
T - iriminage
Yokomenuchi
T - koshinage
Ushiro ryotedori
T - koshinage
T - iriminage
T - kaitenage
Ushiro katatedori kubijime
T - shihonage
T - kotegaeshi
Ushiro munedakijime
T - kokyunage
Ushiro eri dori
T - iriminage
T - kokyunage
5 kyu
T, H - shihonage
T, S - ikkyo
T, S - nikkyo
T - iriminage
T - kaitenage
Yokomenuchi
T - shihonage
T - iriminage
T - ikkyo
T - nikkyo
Ryotemochi ryotedori
T, H - shihonage
T - tenchinage
T, S - ikkyo
T, S - nikkyo
Shomenuchi
T, S - iriminage
T, S - ikkyo
T, S - nikkyo
Basics
 • gyaku hanmi katatedori (irimi, tenkan, sokumen)
 • morotedori kokyu ryoku yoseibo (omote, ura)
 • suwariwaza tekubi
 
© Рюсинкан.ру